Staviate dom, chatu alebo rekreačnú záhradku v oblasti, kde nemáte možnosť napojenia na verejnú kanalizáciu, a zaujímajú vás, aké sú ďalšie možnosti? Je tu niekoľko riešení. Je dobré vedieť ich výhody a nevýhody predtým, ako nejakú z nich úplne zavrhnete, alebo sa pre ňu bez uváženia rozhodnete.

To, ako budete riešiť odvod a likvidáciu domovej odpadovej vody by ste však mali mať premyslené ešte pred započatím stavebných prác.

žumpa septik čovka

Vľavo žumpa, v strede septik, vpravo domová čistička odpadových vôd.

Žumpa

Najzákladnejším a najjednoduchším spôsobom, ako riešiť odpadovú vodu, je vybudovanie žumpy. Sú to vlastne objemné nádoby na zachytávanie splaškov, a preto musia byť vodotesné a bezodtokové. V praxi sa používajú hlavne betónové a plastové žumpy, ktoré tieto pravidlá svojimi materiálovými vlastnosťami úspešne napĺňajú. Veľkosť nádoby by mala zodpovedať počtu obyvateľov, ktorí budú v dome žiť. Zohľadniť by sa mala aj frekvencia potrebná na odvážanie odpadovej vody špeciálnym vozidlom. Ľudovo povedané, treba si dopredu rozmyslieť, ako často budeme chcieť volať “hovnocuc”.

Či už sa rozhodnete stavať žumpu v Trenčíne, v Poprade, či Banskej Bystrici, k základnej cene za jej vybudovanie budete musieť pripočítať i pravidelné náklady za odvoz splaškov.

Pre predstavu, za takú žumpu v Čadci o objeme 8 m³ zaplatíte 700 €, za pravidelný odvoz odpadovej vody do čističky odpadových vôd, ktorú tu vykonávajú napríklad Severoslovenské vodárne a kanalizácie zaplatíte 17,40 € za každých (i len započatých) 15 minút použitia vozidla + dopravné 3 € za 1 km, tam i späť.

Septik

Ďalšou možnosťou je septik. Ide o viackomorovú objemnú nádobu (zväčša dve až tri komory), ktorej funkciou je odsedimentovanie splaškov. Cez komory odpadová voda postupne preteká, kal sa usádza a pomaly vyhníva. Zostatková voda, zbavená kalu, je vypúšťaná do podzemných, prípadne povrchových vôd.

Dnes však už septik nespĺňa však požiadavky na dostatočne čistú vodu, preto je i k septiku potrebné dobudovať ďalšie zariadenie, ktoré jeho stavbu predráža. Ide napríklad o pieskový (alebo iný) filter, alebo práve žumpa, ktorú ale nebude potrebné až tak často vyvážať. Nákladovo sa už ale pomaly dostávame k vlastnej menšej čističke odpadových vôd.

Čistička odpadových vôd

Domová čistička odpadových vôd prečisťuje splaškovú, či inak použitú vodu mechanickou a biologickou cestou. Najčastejšie ide o nádrže z plastu predelené na viac častí. Mechanická cesta spočíva v prevzdušňovaní a premiešavaní kalu, ktorý tak baktérie ľahšie a rýchlejšie spracujú.

Domová čistička odpadových vôd sa možno na prvý pohľad bude zdať drahá, ale v porovnaní so žumpou sa pri rovnakom objeme jej náklady vrátia v podobe ušetrených nákladov za odvoz odpadovej vody. Teda aspoň v prípade, že je využívaná. Pokiaľ sa ale bavíme o menej častom využívaní, napríklad pri rekreačných objektoch, jazyk pomyselných váh sa u niekoho viac nakloní v prospech žumpy. Vždy si je lepšie náklady na ČOVku verzus žumpu vyčísliť vopred.

Na záver by sme mali podotknúť, že ku každej stavbe na riešenie odpadových vôd je potrebné mať stavebné povolenie. Sú to síce náklady naviac, ale bez neho to jednoducho nejde.